Slide background

Daglig verksamhet

Lokaler

Lokalerna är belägna på Utterö Gård, en jordbruksfastighet med ateljé, stall, vaktmästeri och en redaktion. Gården är belägen i jordbrukslandskap, strax utanför Tystberga samhälle. Två samlingsrum samt omklädesrum och undervisningsrum/sadelkammare, en verkstad och ett garage finns att tillgå.

 1. Ateljén
  I Ateljén arbetar vi med både individanpassade arbetsuppgifter samt grupparbeten, allt efter individens önskemål. Projekt i allt från målning, textilarbeten, smyckestillverkning och filmprojekt. Konst främjar hälsan, vilket Aristoteles och Bertrand Russel hade på känn. Aristoteles menade att en estetisk upplevelse motverkar kroppsliga spänningar och Russel har sagt att flykten från tristessen är en av de starkaste drivkrafterna hos människan och att konst kan vara till hjälp. Grundtanken i Ateljén är att gruppmedlemmarnas skaparlusta ska ges utrymme, att gemensamma projekt ska ges plats för gestaltning där skapandets alla former bejakas. Bilder av konst väcker känslor, positiva och negativa och att dess effekter är mångfacetterade, där man kan anta att konstarterna har en läkande och hälsobefrämjande verkan på oss människor där b.l.a symboliseringsförmågan är viktig för individen hälsoutveckling, men konstarterna kan även resultera i spänningsreduktion.
 2. Redaktionen
  I dagens IT samhälle är det nästintill en självklarhet att vi alla skall kunna datorer och internet, i vår Redaktion så övar vi upp vår förmåga att söka information på internet och att använda datorer på ett bra sätt. Redaktionen ger ut en tidning varje kvartal där alla kunder som vill får vara delaktiga. Att få vara en del av dagens IT samhälle kan bidra till individens egen utveckling och känsla av sammanhang.
 3. Stallet
  Den dagliga verksamheten i stallet består av skötsel av hästar, hundar och katter som går lösa på gården och ”arbetar” genom att umgås med både kunder och personal. På det konkreta planet innebär detta att djuren kräver skötsel och omtanke, där dagliga rutiner innebär kunskap och deltagande i ett meningsfullt sammanhang. På det mer abstrakta planet innebär det icke verbal kommunikation, kroppslig uttrycksförmåga, gester och emotionell intention. Att vara tillsammans med hästar kan upplevas både härligt och i viss mån skrämmande. Det ger en möjlighet att vara modig och utveckla sin inre styrka, ersätta negativa tankar och få positiva erfarenheter, få en möjlighet att styra situationen, träna tydlighet och konsekvens i verbal och icke verbal kommunikation samt ge möjlighet att ta fram viljekraft och sätta mål. Men också möjlighet att hitta egen kontroll, samt få bättre kroppsuppfattning.
 4. Vaktmästeriet
  I vaktmästeriet arbetar vi med underhåll av bilar, byggnader och lättare snickeriarbeten. 

  Att naturen är viktig har forskare kunnat redovisa i experiment som visar att t.o.m passiv naturkontakt, t.ex. att kunna se ut på naturen, ger en signifikant stressreduktion på mindre än fem minuter. Längre och mer aktiv kontakt ger fysiologiska förändringar på blodtryck och puls, kortare vårdtider, färre komplikationer och halverad konsumtion av starkare smärtstillande mediciner.

  Att till detta få skapa och påverka i den miljö som man själv vistas i är gynnsamt för den personliga utvecklingen. I vaktmästeriet påverkar man det egna rummet i den yttre och ibland i den inre miljön. En miljö ska uttrycka goda budskap om sociala värderingar, samt hjälpa till att flytta fokus från dåligt mående till möjligheten att skapa och påverka.

Målgrupp

Till Utterö Gårds dagliga verksamhet kommer kunder från Solberga gruppboenden och Alma serviceboende. Fyra arbetsgrupper arbetar måndag till fredag, Ateljén, Redaktionen, Stallet och Vaktmästeriet.

I arbetsgrupperna är det mellan tre till fem kunder per dag, tillsammans med en arbetsledare som är utbildad vårdare, samt specialist inom sitt område.

Samma metod och förhållningssätt gäller som i boendena, med struktur och möjlighet att förutse. För vissa innebär det kortare arbetsdagar, eller arbetsdagar med inlagd vila. Strukturen är individuell och anpassas efter individens behov.

Se personal