Kvalitetsarbete

Lästringe-Alma har ett kvalitetsarbete som säkrar att vi följer de lagar och krav som ställs på oss. Lästringe-Almas kvalitetsledningssystem är utformat med stöd av socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Alla företagets processer och rutiner finns beskrivna och att tillgå på alla enheter. Det är av största vikt att tydlighet i företagets rutiner finns beskrivna så att kundens förutsättningar för att få en så god livskvalité som möjligt säkerställs genom vårt arbete.

På varje enhet finns pärmar där alla rutiner och processer finns beskrivna, varje område har sin egen pärm. Personal på varje enhet är tilldelade ansvarsområden för att rutiner och kontroller skall efterföljas på ett bra sätt. Alla säkerhets- och kvalitetskontroller dokumenteras och utvärderas regelbundet.

Förbättringsarbetet pågår ständigt och vid varje personalmöte bedöms risk för kvalitetsbrister i vårt arbete, om risk bedöms föreligga vidtas åtgärder omgående. Detta följs sedan upp vid nästa personalmöte, så att förbättringen säkerställs. Egenkontroller i form av enkäter och utvärderingar av företaget görs årsvis och tas med i förbättringsarbetet. Kvalitetsarbetet i Lästringe-Alma uppdateras flera gånger per år och målet är certifiering i kvalité.

Se Lästringe-Almas Kvalitetsledningssystem

För en överblick av Lästringe-Almas organisation, se vår Organisationskarta.