Metoder

Lästringe-Alma:s boenden och dagliga verksamhet arbetar med kognitiva metoder där individens integritet är i fokus. I mötet mellan människor ges många tillfällen till social gemenskap och träning av sociala färdigheter. Personal finns till hands och ger kunden stöd i att betrakta sig själv och andra, för att på så sätt lättare nå sina mål.

Boende och daglig verksamhetspersonal har regelbunden handledning av en specialist inom neuropsykatri samt har regelbundna personalmöten. All personal har individuella utbildningsplaner och ges tillfälle till regelbunden kunskapsutveckling.

De kognitiva metoder som används är teacch-inspirerade (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). Detta innebär att kundens veckoschema ska svara på frågan:

  • Vad ska jag göra?
  • Hur mycket skall jag göra?
  • När är jag färdig?
  • Vad skall jag göra sedan?

Schemat för kunden är individuellt och det är ytterst viktigt att det som står för dagen är aktuellt och stämmer. Tanken med detta  är att minska de ”tomma rummen” där ångest får fäste. Att förstå och ges möjlighet att förutse sin dag och framtid är en mänsklig rättighet.

Personalen har tydliga arbetsbeskrivningar, där göromål följer ett fast mönster så att kunden ska kunna förutse vart vi är och i vilken ordning saker och ting utförs.  Mötesforum, strukturer, kvalitetsarbete samt personalorganisation borgar för att detta ska vara möjligt.